Organisatie van het onderwijs.

Op school trachten wij mogelijkheden te bieden voor een veelzijdige ontwikkeling  naar vermogen en dat in een prettige sfeer. Dit is een ideale situatie, die we op onze school proberen te realiseren vanuit een open houding naar elkaar.
We onderscheiden de:
• verstandelijke ontwikkeling;
• sociale ontwikkeling;
• emotionele ontwikkeling;
• creatieve ontwikkeling.

Op al die terreinen zijn er bij kinderen grote verschillen in aanleg, tempo en belangstelling. We proberen zoveel mogelijk ruimte te scheppen om de kinderen te begeleiden in hun individuele ontwikkeling, waarbij ze naar leeftijd zijn ingedeeld in 8 leerjaren. Zo nodig zijn er aanpassingen.

In speciale informatieboekjes zijn de leerinhoud en werkwijzen per leerjaar beschreven. Deze worden bij de aanvang van ieder schooljaar aan de  leerlingen meegegeven. De kinderen uit de eerste 2 leerjaren (groep 1/2) werken 4 dagen in gemengde groepen, de jongste en oudste kleuters: ‘kabouters’en  reuzen’.
Op vrijdag zijn de kinderen van de groepen 1 vrij en hebben de kinderen van de groepen 2 de zgn. ‘Reuzen-ochtend’. Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen lessen aangeboden waardoor het niveau zo goed mogelijk aansluit op groep 3: ze worden klaar gestoomd voor deze grote overgang.

Aannamebeleid in het kort:
• Kinderen die in de laatste 3 weken van het schooljaar of voor 1 oktober 4 jaar worden, adviseren we om na de zomervakantie in te stromen. Het wenmoment voor deze kinderen is één ochtend voor de zomervakantie. Een en ander natuurlijk in goed overleg met de betreffende ouders/verzorgers.
• Kinderen die 4 jaar worden na 30 september worden ingedeeld op hun vierde verjaardag en gaan in principe de dag daarna naar school (wenmoment voor deze kinderen: 4 dagdelen in de twee weken voorafgaand aan de verjaardag, in onderling overleg met de ouders en de betreffende leerkracht).
• Kinderen die 4 jaar worden in december: afhankelijk van de datum en/of activiteiten van dat moment. Aanname dus in goed overleg met de ouders en de betreffende leerkracht.
Afhankelijk van hun ontwikkeling zitten kinderen 2 à 3 jaar in de onderbouw. Dit betekent dat een kind een jaar tot bijna twee jaar in groep 1 kan zitten.

Vanaf groep 3 werken we vanuit het leerstof-jaarklassen-systeem. Voor ieder kind wordt steeds gekeken naar de ‘eigen’ mogelijkheden.

De samenstelling van het team
Door de lumpsum financiering is het bestuur ‘vrij’ om de grootte van de formatie te bepalen. Dit jaar zijn er 18 leerkrachten aan de school verbonden, een administratief medewerkster en een conciërge (Onderwijs Ondersteunend Personeel = O.O.P.). De schoolleiding is aanspreekbaar voor alle algemene zaken. De leerkrachten dragen zorg voor hun eigen groep en hebben daarnaast ‘overige taken’ die zijn vastgelegd in de normjaartaak. Ieder schooljaar wordt in onderling overleg bepaald wie welke taken gaat vervullen. Niet alle leerkrachten hebben een volledig dienstverband en daarmee wordt bij de verdeling van de leerkrachten over de groepen rekening gehouden, zodat er niet te veel nieuwe ‘gezichten’ in een groep zijn. De verdeling van extra tijd en handen over de groepen houdt verband met de grootte van de groepen. De Intern Begeleiders (I.B.-ers) en Remedial Teachers -R.T.- (ofwel Extra Begeleiding Leerlingenzorg) werken in nauw overleg met elkaar samen. Het O.O.P. heeft een eigen takenpakket en heeft geen onderwijskundige taken.

Terug
of klik naast het tekstvenster