Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school is wettelijk verplicht een MR aan te stellen. In het MR-reglement, dat voor de ouders in de school ter inzage ligt, wordt nader uitgewerkt hoe openheid, openbaarheid en onderling overleg tussen school, ouders en bevoegd gezag
(bestuur) tot stand komt. Alle schoolbeleidszaken worden binnen de raad besproken. Over sommige zaken mag advies worden gegeven, terwijl andere besluiten slechts doorgang kunnen vinden, indien de MR daarmee instemt.
Medezeggenschap is in onze tijd een normaal verschijnsel, ook bij ons op school. Het reglement van de medezeggenschapsraad is opgesteld conform de richtlijnen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. De MR telt 6 personen, waarvan:
• drie leden zitting hebben namens de geleding ouders;
• drie leden zitting hebben namens de geleding team.
Op basis van medeverantwoordelijkheid trachten de leden van de raad een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van de basisschool in het algemeen en het behartigen van de belangen van haar kinderen in het bijzonder. Jaarlijks zijn er 6 vergaderingen. De vergaderingen zijn openbaar.
Voor overige gegevens verwijzen wij naar voornoemd reglement dat op school ter inzage ligt.terug
of klik naast tekstvenster