Raad van Toezicht (RvT)

De dagelijkse leiding van onze school is in handen van het College van Bestuur. Dit college bestaat de directeur van de school met een ondersteunend MT (Management team) van 3 leden. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en treedt op als toezichthouder. Het College van Bestuur is belast met de besluitvorming over alle aangelegenheden die nieuw of gewijzigd beleid inhouden. Tevens verricht het College van Bestuur het voornaamste voorbereidende en uitvoerende bestuurswerk en beperkt zich tot het nemen van beheers beslissingen. Het College van Bestuur heeft een ‘Strategisch Beleidsplan 2020-2024’ opgesteld. Hierin worden de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren beschreven. Uitgangspunt hiervoor is de missie en visie. De Medezeggenschaps Raad (MR) wordt altijd eerst gehoord voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. Ook de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn duidelijk afgebakend. De Raad van Toezicht vergadert 4 a 5 maal per jaar. Behalve de directie van de school kunnen op incidentele basis andere personen aanwezig zijn bij de bestuursvergadering, bijvoorbeeld ten behoeve van het verschaffen van informatie.terug
of klik naast tekstvenster